Impressionen vom Burghof-Fohlenchampionat am 09.08.2018